0 0 0 dagen te gaan dagen om te stemmen

Actievoorwaarden Kampioenskoorts 2018

Versie: 1.0 / 09 maart 2018

Powered by FOX Sports Keuken Kampioen

Actievoorwaarden Kampioenskoorts 2018

Deze voorwaarden (hierna: “Voorwaarden”) zijn van toepassing op het deelnemen aan de actie “KampioensKoorts” (hierna: “de actie”). Deze actie is een gezamenlijk initiatief van EMM en Keuken Kampioen.

U kunt deelnemen via www.kampioenskoorts.nl (hierna: “de website”). Door deelname aan de actie maakt u kans op de prijs die in artikel 3 staat omschreven.

Deze voorwaarden zijn ook beschikbaar in de vorm van een PDF-document op de landingspagina zodat u deze makkelijker kunt opslaan en printen.

Over deze actievoorwaarden kan niet worden gecorrespondeerd.

Artikel 1: Voorwaarden voor deelname

  • U mag alleen deelnemen aan de actie indien u achttien jaar of ouder bent en uw team elf (11) tegen elf (11) veldvoetbal speelt. Personen jonger dan achttien (18) jaar worden uitgesloten van deelname aan de actie, maar zijn wel gerechtigd om te stemmen op de deelnemende teams.
  • U kunt deelnemen aan de actie door uw team aan te melden op de website. Om deel te kunnen nemen wordt om de volgende gegevens gevraagd: Voornaam, tussenvoegsel, achternaam, geboortedatum, geslacht, e-mail, postcode en land.
  • Voor deelname aan de actie worden, naast de gebruikelijke kosten die aan internetgebruik verbonden zijn, geen extra communicatiekosten berekend.
  • U garandeert dat de door u opgegeven persoonlijke gegevens tijdens de deelname-procedure correct, naar waarheid, up-to-date en volledig zijn. Voorgaande is nodig om eventuele prijswinnaars de prijsinformatie te kunnen toesturen
  • Deelname aan de actie is uitgesloten voor medewerkers van Keuken Kampioen en EMM alsmede eenieder die op enigerlei wijze (in)direct betrokken is bij de ontwikkeling en uitvoering van de actie.
  • Alle personen die deelnemen aan de actie zijn gebonden aan deze actievoorwaarden en accepteren bij deelname dat deze actievoorwaarden integraal van toepassing zijn. Deze actievoorwaarden zijn te vinden op de volgende website: www.kampioenskoorts.nl
  • Door deelname aan de actie verklaart de deelnemer integraal akkoord te gaan met de inhoud van deze actievoorwaarden en met alle beslissingen die EMM en Keuken Kampioen inzake deze actie nemen.

Artikel 2: Bepalen van de winnaar(s)

2.1 De actie bestaat uit drie actieonderdelen, maar kan tevens als geheel als ‘actie’ gekenmerkt worden. De acties zijn als volgt onderverdeeld:

  • Ronde 1: Aanmelden en stemmen van en op alle voetbalteams gedurende de periode van 10 maart 2018 t/m 7 april 2018.
  • Ronde 2: De top 10 wordt bekendgemaakt op 9 april. Op 14 april worden de aanvoerders van de Top 10 uitgenodigd waarbij de voetbalteams in de live-uitzending van de Eretribune de mogelijkheid krijgen de vakjury te overtuigen. Het format is nader te bepalen.
  • Ronde 3: Gedurende de periode van 14 t/m 29 april kiest de vakjury een winnaar uit de 10 geselecteerde voetbalteams.

2.2 Uitsluitend indien u deelneemt middels de in artikel 1.2 omschreven wijze maakt u kans op het winnen van de prijs.

2.3 Een vakjury selecteert de top 10 en de uiteindelijke winnaar op basis van de criteria ‘’aantal stemmen’’, “meest creatieve wervingsactie” en ‘’kans om kampioen te worden in de eigen competitie op het moment dat de selectie plaatsvindt’’. Om kans te maken op de hoofdprijs moet het betreffende team nog kans kunnen maken op het kampioenschap in zijn of haar competitie en bij de teams zitten die het meeste aantal stemmen heeft verzameld.

2.4 De vakjury bestaat uit n.t.b.

2.5 De winnaar van KampioensKoorts wordt op 29 april 2018 door EMM bekend gemaakt. Daarnaast ontvangt de persoon die het winnende team heeft aangemeld een e-mail ter bevestiging.

2.6 Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Artikel 3: De prijs

3.1 De winnaar van KampioensKoorts wint een live-verslag van hun kampioenswedstrijd en een live-uitzending op het Fox Sports kanaal vanaf de locatie van de winnaar op n.t.b. datum.

3.2 Te winnen prijzen zijn uniek en staan op naam van de winnende voetbalvereniging. De prijs is niet overdraagbaar (tenzij EMM en Keuken Kampioen daar expliciet toestemming voor verlenen), inwisselbaar of uit te keren in geld.

3.3 Er zijn geen kosten verbonden aan deelname aan deze actie.

3.4 EMM en Keuken Kampioen kunnen de prijs – al dan niet gedurende de looptijd daarvan – intrekken wanneer de prijswinnaar geen vaste woon- of verblijfsplaats heeft in Nederland, of een minderjarige tot 18 jaar aan de actie blijkt te hebben deelgenomen. Daarnaast kunnen EMM en Keuken Kampioen de prijs intrekken indien de winnaar in strijd met artikel 4.2 handelt of daartoe een poging doet. Tot slot kunnen EMM en Keuken Kampioen een deelnemer uitsluiten op één van de in artikel 1 genoemde gronden, hetgeen betekent dat een winnaar ook op één van deze gronden geen aanspraak kan maken op de prijs.

3.5 De gewonnen prijs is niet inwisselbaar voor geld. Evenmin mag zij worden verkocht of op andere wijze worden verhandeld door de winnaar.

3.6 De deelnemer geeft automatisch toestemming voor publicatie van de inzending in de breedste zin van het woord, waaronder in ieder geval het gebruik voor alle mogelijke media, waaronder mede begrepen internet en landelijke dag- en weekbladen.

3.7 De deelnemer accepteert dat hij, indien hij winnaar wordt, moet meewerken aan alle publicitaire activiteiten die zijn gekoppeld aan de prijsuitreiking.

3.8 De vereniging van het winnende team is geheel verantwoordelijk voor de organisatie van de wedstrijd zelf.

Artikel 4: Rechten EMM & Keuken Kampioen

4.1 EMM en Keuken Kampioen behouden zich het recht voor om deze actievoorwaarden te allen tijde op enige wijze te wijzigen en/of aan te vullen zonder daarvan nadere aankondiging te doen.

4.2 EMM en Keuken Kampioen behouden zich het recht voor een deelnemer op enig moment uit te sluiten van de actie, wanneer zij van mening is dat de deelnemer één of meerdere deelnemingsvoorwaarden heeft overtreden, onjuiste of onvolledige informatie heeft opgegeven of op enige andere wijze ontoelaatbaar heeft gehandeld.

Artikel 5: Persoonsgegevens

5.1 De deelnemer geeft toestemming tot de verwerking van de door hem of haar verstrekte persoonsgegevens. EMM en Keuken Kampioen mogen de verstrekte persoonsgegevens uitsluitend vermelden in het kader van de bekendmaking van de winnaar via alle media, waaronder begrepen radio, televisie en internet. Door deelname aan deze actie geeft de winnaar toestemming zijn/haar naam voor promotionele doeleinden van EMM en Keuken Kampioen te gebruiken.

5.2 In de privacyverklaring kunt u meer informatie vinden omtrent de omgang met persoonsgegevens.

5.3 De gegevens die nodig zijn voor deelname worden eigendom van EMM en Keuken Kampioen en worden niet verkocht of aan derden verstrekt. De gegevens worden opgenomen in een bestand.

5.4 Op dit bestand is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. De persoonlijke gegevens worden niet voor andere doeleinden dan deze actie gebruikt, behalve na nadrukkelijke toestemming van de deelnemer.

Artikel 6: Klachten

6.1 Als een deelnemer een klacht heeft in verband met de door EMM en Keuken Kampioen georganiseerde en in deze actievoorwaarden genoemde actie, dan kan de deelnemer deze binnen 10 werkdagen nadat de klacht is ontstaan of redelijkerwijs kon worden vastgesteld, aan EMM en Keuken Kampioen kenbaar maken door middel van het sturen van een brief aan de EMM gelegen aan De Passage 144, 1101 AX Amsterdam en/of Keuken Kampioen, gelegen aan Gragtmansstraat 3, 5145 RA Waalwijk onder vermelding van 'klacht KampioensKoorts.

EMM en Keuken Kampioen zullen de klacht in behandeling nemen en binnen drie (3) maanden na ontvangst van de klacht haar standpunt bepalen en contact opnemen met de klager om haar standpunt kenbaar te maken. Indien de klacht niet naar tevredenheid van de klager is afgehandeld, bestaat voor hem of haar de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de EMM en/of Keuken Kampioen via de volgende website: www.kampioenskoorts.nl

6.2 EMM en Keuken Kampioen zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan de actie noch voor eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot deelname aan de actie of de aanwijzing van de winnaar of uit de door haar te verstrekken prijzen.

6.3 Opmerkingen omtrent deze actie kunnen kenbaar gemaakt worden via het e-mailadres: info@keukenkampioen.nl 

Artikel 7: Aansprakelijkheid

7.1 EMM en Keuken Kampioen zijn niet aansprakelijk voor het uitvallen of niet beschikbaar zijn van deze actie.

7.2 EMM en Keuken Kampioen, hun werknemers, de door hun ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van uit deze actie voortvloeiende handelingen.

7.3 EMM en Keuken Kampioen, hun werknemers, de door hun inschakelde hulppersonen of derden kunnen niet verantwoordelijk en aansprakelijk worden gesteld voor gebreken in het gebruik of afname van de diensten in de door haar verstrekte prijzen.

7.4 EMM en Keuken Kampioen zijn niet aansprakelijk voor fouten in verband met (de tekst van) de actie(website). Deze fouten kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor EMM en Keuken Kampioen in het leven roepen.

7.5 EMM en Keuken Kampioen zijn niet aansprakelijk voor kosten die de deelnemer in verband met deelname aan de actie maakt.

7.6 Met betrekking tot de deelname aan de actie, de gevolgen en de uitvoering daarvan, ziet de deelnemer af van iedere (rechtsvordering) tegen partners, sponsoren en medewerkers die direct of indirect betrokken zijn bij de organisatie van de actie.

7.7 De deelnemer vrijwaart EMM en Keuken Kampioen van aanspraken van derden in verband met een niet-nakoming van deze algemene actievoorwaarden of in verband met het handelen of nalaten van de deelnemer.

Artikel 8: Overmacht

8.1 EMM en Keuken Kampioen behouden zich het recht voor om de actie stop te zetten en/of niet over te gaan tot het uitkeren van de prijs in geval van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval, doch niet uitsluitend begrepen de faillietverklaring van de leverancier en/of sponsor van een prijs of de aanvraag van surseance van betaling door deze leverancier en/of sponsor.

Artikel 9: Overige bepalingen

9.1 EMM en Keuken Kampioen handelen in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen.

9.2 Deze actievoorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen.

9.3 De eventuele verschuldigde kansspelbelasting komt voor rekening van EMM en Keuken Kampioen.

9.4 De algemene spelvoorwaarden betreffende de actie zijn te vinden op de website: kampioenskoorts.nl.

9.5 Indien één of meer bepalingen van de voorwaarden nietig of ongeldig zijn, dan tast dit niet de geldigheid van de overige bepalingen van de voorwaarden aan.

9.6 Deze actie wordt beheerst door het Nederlands recht.

9.7 Eventuele geschillen die voortvloeien uit deze actievoorwaarden of de hierin genoemde actie worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Artikel 10: Contact

Eredivisie Media & Marketing
De Passage 144
1101 AX Amsterdam
E-mail: info@foxsports.nl

Keuken Kampioen B.V.
Gragtmansstraat 3
5145 RA Waalwijk
Telefoon: 0416 539 325
E-mail: info@keukenkampioen.nl

KampioensKoorts maakt gebruikt van Cookies

Deze website gebruikt cookies om informatie op uw computer op te slaan. Met het bezoeken van onze website stemt u in met de voorwaarden van ons privacybeleid.
Klik hier om onze volledige cookieverklaring te lezen

Sluit dit bericht

Let op: Je internetbrowser is verouderd

Het lijkt erop dat je internetbrowser ouder is dan wij ondersteunen op deze website.
Het kan hierdoor voorkomen dat sommige functionaliteiten van deze site niet werken zoals bedoeld.

Controleer bij Microsoft of er updates zijn of gebruik een van de alternatieve gratis internetbrowsers die veiliger en sneller werken dan je huidige Internet Explorer. Bijvoorbeeld: Mozilla Firefox of Google Chrome